Articles תגובות

אתר יהדות – עולם יהדות » תפילות הודיה

תפילת הודיה 3

תפילת הודיה 3

תודה, שאני עומד/ת כאן לפניך ומודה לך. וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריכ/ה להודות לך. הרי על הכל אני צריכ/ה להודות לך. כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן, בחסד וברחמים. תודה, על כל הדברים בעולם. תודה, על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, הושעת אותי, הצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי, שמרת עליי, עודדת אותי. תודה, שאתה איתי תמיד. תודה, שאתה נותן לי כוח לעשות מצוות, כוח לעשות מעשים טובים, כוח להתפלל. תודה, על … להמשך הכתבה »

משוייך ל: תפילות הודיה

תפילת הודיה 2

תפילת הודיה 2

תודה, שאני עומד/ת כאן לפניך ומודה לך. וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריכ/ה להודות לך. הרי על הכל אני צריכ/ה להודות לך. כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן, בחסד וברחמים. תודה, על כל הדברים בעולם. תודה, על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, הושעת אותי, הצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי, שמרת עליי, עודדת אותי. תודה, שאתה איתי תמיד. תודה, שאתה נותן לי כוח לעשות מצוות, כוח לעשות מעשים טובים, כוח להתפלל. תודה, על … להמשך הכתבה »

משוייך ל: תפילות הודיה

תפילת הודיה 1

תפילת הודיה 1

תודה, שאני עומד/ת כאן לפניך ומודה לך. וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריכ/ה להודות לך. הרי על הכל אני צריכ/ה להודות לך. כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן, בחסד וברחמים. תודה, על כל הדברים בעולם. תודה, על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, הושעת אותי, הצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי, שמרת עליי, עודדת אותי. תודה, שאתה איתי תמיד. תודה, שאתה נותן לי כוח לעשות מצוות, כוח לעשות מעשים טובים, כוח להתפלל. תודה, על … להמשך הכתבה »

משוייך ל: תפילות הודיה